Green Archaeology: dit kan ik voor u betekenen

Archeologie­duurzaam bouwen

Een belangrijk hulpmiddel bij het vinden van een maatwerkoplossing voor uw bouwplan is het zogenaamde archeologieduurzaam bouwen. Door het treffen van een heel scala aan technische maatregelen kan in veel gevallen over een archeologische vindplaats heen worden gebouwd, waarbij de verstoring van die vindplaats minimaal en dus acceptabel is. Archeologisch onderzoek is in die gevallen niet of nauwelijks noodzakelijk. 

Het opstellen en uitvoeren van een goed archeologieduurzaam bouwplan, op zo’n manier dat de archeologische waarden daadwerkelijk duurzaam in situ behouden blijven, vereist zeer specifieke kennis. De methode is in Gouda door mij ontwikkeld en verder uitgebouwd, wat heeft geleid tot een vertaling in officiële beleidsregels. Deze beleidsregels hebben weer als voorbeeld gediend voor de Handreiking Archeologievriendelijk Bouwen van de RCE. Daarnaast heb ik in 2021 een promotieonderzoek naar verstoring en informatieverlies van archeologische waarden door heipalen afgerond.

Op basis van die ervaring kan ik mijzelf op dit onderwerp zonder schroom dé specialist in Nederland noemen. Wilt u een archeologieduurzaam bouwplan ontwikkelen, de uitvoering ervan laten begeleiden of beleid ontwikkelen op dit gebied? Dan bent u bij mij zonder enige twijfel aan het juiste adres.

Projectontwikkeling en planbegeleiding

Het opstellen van een goed archeologieduurzaam bouwplan, dat ook de goedkeuring van het bevoegd gezag krijgt, is niet eenvoudig. Ik kan samen met u zo’n bouwplan ontwikkelen. Daarbij stel ik in overleg met uw constructeur een archeologieduurzaam palenplan op, zoek ik naar mitigerende alternatieven voor bodemverstorende werkzaamheden en regel en begeleid ik eventueel noodzakelijk archeologisch onderzoek. 

Ik lever alle benodigde archeologische teksten en onderbouwingen voor het vergunningentraject. Tijdens de uitvoering van het project begeleid ik de archeologieduurzame onderdelen van het bouwproces en stuur waar nodig bij. Dit alles vindt plaats in nauw overleg met het bevoegd gezag, dat het plan immers archeologisch gezien moet goedkeuren. Daarbij speelt mijn jarenlange werkervaring als gemeentelijk archeoloog een grote rol.

Als archeologieduurzaam bouwen geen optie is, bijvoorbeeld bij de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, kan ik in overleg met u en met het bevoegd gezag een opgravingsplan ontwikkelen dat recht doet aan de archeologische waarden op de locatie, maar tegelijkertijd rekening houdt met uw belangen als opdrachtgever. Hierdoor ontstaat een project dat zowel financieel als qua planning beheersbaar is, zodat u in een vroeg stadium weet waar u aan toe bent. Ik sta voor een conflict-arm proces, waarbij zaken in overleg worden geregeld zodat het project binnen de vooraf gestelde kaders kan worden uitgevoerd.

Het is mijn missie om te zorgen dat archeologisch onderzoek ook echt een wetenschappelijke meerwaarde heeft en vernieuwend is. Daar is niet per definitie meer geld voor nodig, eerder een andere, slimmere inzet van het budget, gecombineerd met het maken van keuzes.

Archeologie­duurzaam beleid

Heldere inzage in waar archeologieduurzaam bouwen is toegestaan, zorgt voor een transparante besluitvorming en biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om in een vroeg stadium plannen aan te passen op de aanwezige archeologische waarden. Ik kan voor u een archeologieduurzaam beleid opstellen, waarin per deelgebied wetenschappelijk onderbouwd wordt vastgelegd waar in uw gemeente of provincie deze vorm van bouwen is toegestaan en onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren. 

Dit beleid heeft de vorm van een digitale kaart waarop verschillende categorieën van archeologieduurzaam bouwen worden aangeduid. Deze kaart kan los worden gebruikt of als kaartlaag aan de bestaande archeologische beleidskaart wordt toegevoegd. 

Daarnaast lever ik een rapport waarin per categorie wordt beschreven aan welke voorwaarden een archeologieduurzaam bouwplan moet voldoen, inclusief een grondige onderbouwing van de gemaakte keuzes. Dit kan desgewenst nog worden aangevuld met een uitgeschreven werkproces inclusief makkelijk te hanteren checklists, waarmee de ambtelijke organisatie zelf archeologieduurzame plannen kan beoordelen.

Ook ben ik beschikbaar voor het beoordelen van reeds ingediende archeologieduurzame bouwplannen. Daarbij ligt de nadruk op het vaststellen van de potentiële verstoring van het archeologisch erfgoed die ontstaat door dat bouwplan. Op basis daarvan lever ik een advies over de mate waarin die verstoring verder beperkt of zelfs voorkomen zou kunnen worden.

optie projectbegeleiding
da14259
IMG_0324